Hoppa till innehållet
EUSL Logo

European Social Label Hur vi tillsammans med näringslivet löser Sveriges och Europas integrationsutmaningar

En del av World Social Label
Care to Change the World

EUSL Logo

European Social Label En introduktion

European Social Labels, EUSL’s, huvudsakliga uppgift är att på ett lokalt, regionalt, nationellt plan samt inom EU motverka utanförskap. Tillsammans med näringslivet finns lösningarna som fram till nu inte är på plats. Det börjar någonstans i Sverige och skalar uppåt. Myndigheter och framför allt småföretagare har en diskrepans emellan sig och pratar ofta förbi varandra. European Social Label’s syfte är att göra det attraktivt och lönsamt för Sveriges och Europas småföretagare att jobba för ett mer inkluderande samhälle, både på arbetsplatsen men även ute i samhället. European Social Label är positionerar sig  mitt emellan myndigheter och småföretagare och utifrån det perspektivet ska det vara lönsamt för småföretagare att arbeta med människor i utanförskap, utan att för den delen snedvrida den fria konkurrensmarknaden. 

European Social Label har en holistisk syn på vad integration och utanförskap är. Därför är utanförskap definierat till en person över 15 år och utan sysselsättning i minst 30 dagar. Där efter är personen i ett utanförskap. Verksamheten är politiskt obunden men för allas lika värden. Målsättningen är att skapa det nya inkluderande och jämställda samhället, drivet av teknik och småföretagare, som alla upp till sin egen förmåga ska kunna ta del av. 

EUSL Logo

Detta är European Social Label Ett nytt ekosystem för ett nytt samhälle

Dagens samhälle är byggt på ett system som är både gammalt och utdaterat men som trots allt till stor del fungerar och kan fortsätta förfinas. Det råder dock inget tvivel om att tekniken och värderingarna har sprungit från den gamla modellen. Här lanserar nu European Social Label ett nytt ekosystem som inte är skattefinansierat och som både ska stötta upp det existerande systemet så väl som utmana det. För det är i konkurrensen som det bästa kommer fram och driver utvecklingen. 

European Social Label består av flera verksamheter och bolagsformer men har den gemensamma nämnaren att det är inkludering och jämställdhet som är på agendan. Det är så fler kommer in i arbete och det är så företag lockar både nya medarbetare så väl som nya kunder. Effekterna är morgondagens inkluderande samhälle och utifrån detta är European Social Label både politiskt obunden så väl som står utanför den klassiska höger/vänster- skalan. Detta är hur vi löser integrationsutmaningarna i både det svenska så väl som det europeiska samhället.

EUSL Logo

Koncepten i European Social Label Effektmålet är målet

För de allra flesta handlar sunt företagande om att tjäna pengar och det går att läsa om ökad omsättning, konjunkturer, konsulter och mycket annat. European Social Label ställer detta helt på ända genom att dels inte vara i vinstdrivande syfte och dels handlar vår verksamhet främst inte om European Social Label utan om vad andra – främst företagare – gör i samhället. Allt som sker inom European Social Label har ett så kallat effektmål, vilket innebär att när en verksamhet ska kunna motiveras handlar det inte om hur mycket pengar som kan genereras utan om hur många arbetstillfällen som kan skapas, hur många fler kan gå in i självförsörjning, hur kan fler ungdomar få praktikplatser, hur kan fler få arbetsträning – och hur kan fler företag göra det vi gör? Ibland är ändamålet viktigare än att enbart tjäna pengar, och allt som utvecklas delas ut utan extra kostnad till medlemmar inom European Social Label. 

EUSL Logo

European Social Labels verksamheter Ett holistiskt grepp på utanförskapet

Verksamheterna inom European Social Label är flera. Huvudgrupperna är sex till antalet men där under finns egentligen ingen övre gräns. Anledningen till detta är att European Social Label tar ett holistiskt grepp på integration och utanförskap och då måste verksamheten finnas inom alla branscher där andra företag finns, så väl som att uppfinna nya branscher. Inom European Social Label är måttstocken att finnas överallt där företag är verksamma och vill ge sig själva chansen att både öka sin egen omsättning, hjälpa andra eller både och. Ett välmående samhälle och en välmående befolkning är verksamheternas mål.

EUSL Logo
EUSL Logo

World Social Label En del av något större

European Social Label är en av fyra kabinett under World Social Label. Alla kabinett skiljer sig så mycket från varandra att det skulle vara omöjligt att en enda verksamhet kan agera precis likadant överallt utan lokal anpassning. Det är i European Social Label allting började och det är här motorn finns som driver resten av divisionerna och verksamheterna. World Social Label’s uppdrag är snarare att förmedla kunskap och erfarenhet ut till övriga divisioner på ett evidensbaserat vis och sedan låta respektive division applicera den som de finner bäst. EU består av 27 länder inklusive Sverige. Sverige är i sin tur nedbrutet i 21 marknadsområden som följer länsindelningen. Övriga världen bryts ned i liknande delar då demografiska och andra utmaningar skiljer sig så väsentligt åt. Men målsättningen är ett holistiskt grepp om integrationen i samhället och de koncept som finns bedöms klara av detta, men där fokus lokalt är mer på det ena och mindre på det andra. 

EUSL Logo

Fler kabinett

Övriga kabinett kan besökas på följande länkar. Det är uppenbart att baserat på namnen så associerar man till olika problem och utmaningar. Men faktum är att lösningen är densamma, det vill säga utbildning och arbete och för att det ska kunna realiseras behövs nuvarande system uppdateras.

EUSL Logo

American Social Label

EUSL Logo

Asian Social Label

EUSL Logo

African Social Label

EUSL Logo

EUSL Foundation

Stiftelsen som ser till att överskottet når ut till de som behöver det mest

European Social Label drivs med den idéburna tanken, vilket innebär att det finns ett större mål än att några ägare i slutändan ska tjäna pengar. Istället går överskottet direkt in i vår egen stiftelse som i sin tur delar ut medel till olika sociala projekt, som definieras till fullo av medlemmarna.

Close Bitnami banner
Bitnami